Arbetsolycksfall och yrkessjukdomar | Helsingin Perhejuridiikka Oy

ARBETSOLYCKSFALL OCH YRKESSJUKDOMAR

Olycksfall i arbetet och arbetssjukdomar statistik i Finland

I Finland sker årligen ca 120 000 arbetsolycksfall. Av de skadelidande är ca 70 % män och ca 30 % kvinnor. Detta innebär att varje dag skadas 298 män och 98 kvinnor på grund av olycksfall i arbetet eller till följd av arbetsrelaterad sjukdom.

Med olycksfall avses en plötslig och oförutsedd händelse som orsakas av en yttre faktor och som leder till skada eller sjukdom. Ett olycksfall skall inträffa antingen i arbetet – dvs. när arbetet utförs – eller under omständigheter som beror på arbetet. En yrkessjukdom är en sjukdom som sannolikt i huvudsak har orsakats av fysikaliska kemiska eller biologiska faktorer i ett arbete. Sjukdomar som beror på psykiska faktorer kan inte ersättas som yrkessjukdom.

För att ett arbetsolycksfall och en arbetssjukdom ska ersättas förutsätts att det finns ett orsakssammanhang, dvs. en orsak och en följd mellan den skada eller sjukdom som berättigar till ersättning och olycksfallet eller exponeringsfaktorn i arbetet.

VAD ERSÄTTS?

Sedvanliga ersättningar från olycksfallsförsäkringen är:

  • sjukvårdskostnader
  • inkomstbortfall
  • rehabiliteringskostnader
  • menersättning
  • olycksfallspension
  • men-, kläd- och ledarhundstillägg, ersättning för ökade hemvårdskostnader och ersättning för inkomstbortfall under tid av fysikalisk behandling.
  • familjepension
  • begravningshjälp

Vi hjälper Er med vårt gedigna kunnande och vår arbetserfarenhet ifall försäkringsbolaget har gett Er ett nekande ersättningsbeslut, de utbetalda ersättningarna är får små, ifall Ni överväger att besvära Er till nämnden för olycksfallsärenden eller Försäkringsdomstolen.