Läkemedelsskador - Suomen Potilaslakimiehet
Hoppa till innehåll

Läkemedelsskador

LÄKEMEDELSSKADOR

Begär ersättning

Vad är läkemedelsskada?

Med läkemedelsskada avses kroppssjukdom eller kroppsskada eller med dem jämställbar allvarlig psykisk sjukdom, som sannolikt förorsakats av läkemedel som den skadelidande använt. Ni kan ansöka om ersättning från läkemedelsskadeförsäkringen, ifall ett läkemedel som har ordinerats av läkare har förorsakat Er en överraskande biverkning. Läkemedlet ska uppfylla definitionen på läkemedel i läkemedelslagen och biverkningarna ska vara oförutsägbara med tanke på vårdsituationen.

Ersättningsgrunderna

Från läkemedelsskadeförsäkringen ersätts de extra kostnader och förluster som en läkemedelsskada har orsakat. Däremot ersätter försäkringen inte sådana kostnader och förluster som skulle ha uppstått även utan inträffad skada. Ersättning kan därför inte betalas för vårdkostnaderna för den sjukdom eller det handikapp som ursprungligen behandlades eller för anskaffningskostnaden för det läkemedel som orsakat skadan.

Sedvanliga ersättningar för personskador som hänför sig till läkemedelsskador är:

sjukvårdskostnader

inkomstförlust under tiden för arbetsoförmögenheten

rehabiliteringskostnader

ersättning för tillfälligt men

ersättning för bestående men

invaliditetspension

familjepension

begravningskostnader

Vi hjälper Er med vårt gedigna kunnande och vår arbetserfarenhet ifall försäkringsbolaget har gett Er ett nekande ersättningsbeslut, de utbetalda ersättningarna är får små, ifall Ni överväger att besvära er till försäkringsnämnden eller överföra ärendet till tingsrätten för avgörande.

TJÄNSTER

Förutom läkemedelsskador handlägger vi

Patientskada

Patientskador är huvudsakligen felbehandlingar. Största delen av fallen är olyckor som har uppstått då patienten undersökts, vårdats eller fått behandling.

Trafikskada

Med läkemedelsskada avses kroppssjukdom eller kroppsskada eller med dem jämställbar allvarlig psykisk sjukdom, som sannolikt förorsakats av läkemedel som den skadelidande använt.

GRATIS TELEFONRÅDGIVNING

Behöver du råd? Våra erfarna jurister ger råd i läkemedelsskadeärenden