Patientskada - Suomen Potilaslakimiehet
Hoppa till innehåll

Patientskada

PATIENTSKADA

Vad är patientskador?

Patientskada kan inträffa oväntat

Utövandet av hälsovård medför alltid risker. Den givna vården leder inte alltid till det önskade slutresultatet och ibland medför vården t.o.m. skador för patienten. Patientskador är huvudsakligen felbehandlingar. Största delen av fallen är olyckor som har uppstått då patienten undersökts, vårdats eller fått behandling.

En skada kan till exempel vara en komplikation efter en operation, såsom en nervskada eller en försenad sjukdomsdiagnos, som sannolikt skulle ha kunnat undvikas om man hade agerat annorlunda.

ALLMÄNNA PATIENTSKADOR

Vanliga patientskador är bland annat

fel i samband med givandet av vård

fel diagnos

försummandet av vård

bristfällig patientinformation

fördröjning av diagnos

skador till följd av fel i sjukvårdsutrustning

skada till följd av brand i behandlingsrum eller sjukvårdsapparatur

skada till följd av olycksfall vid givandet av vård eller sjukhustransport

arbetsoförmåga och behov av omskolning

työkyvyttömyys ja uudelleenkoulutuksen tarve

läkemedelsskada

oskälig skada som förorsakats av undersökning, behandling, vård eller någon annan motsvarande åtgärd

Behandling av patientskador

Om ersättningar för patientskador ansöks i första hand från Patientförsäkrings- centralen. Därefter handläggs ärendet vid Patientskadenämnden som på begäran av patienten, patientförsäkringscentralen eller vårdanstalten avger rekommendationer till avgörande i enskilda fall. Det är även möjligt att överföra ett patientskadeärende till tingsrätten för avgörande.

Ni kan söka ersättning från patientförsäkringen genom att skicka en fritt formulerad ansökan till Patientförsäkringscentralen eller genom att fylla i en elektronisk skadeanmälan som finns på Patientförsäkringscentralens hemsida (www.pvk.fi).

Ifall Patientförsäkringscentralens beslut är nekande eller om ärendet förutsätter specialkunnande i skadeståndsrätt och patientskador, rekommenderar vi att Ni utan dröjsmål vänder Er till Finlands Patientjurister, innan en begäran om rekommendation till avgörande inlämnas till Patientskadenämnden. Vi hjälper Er att välja det bästa förfarandet för att uppnå det bästa möjliga slutresultatet.

Finlands Patientjurister har kontakter till läkare inom olika specialområden vilka på begäran kan avge sakkunnigutlåtanden vid handläggningen av Ert ärende.

De i Patientskadenämnden eller de av en rättegång föranledda kostnaderna ersätts vanligen från hemförsäkringens rättskyddsförsäkring.

Ifall Ni misstänker att Ni har åsamkats en ersättningsbar patientskada, eller om Ni är missnöjd med Patientförsäkringscentralens ersättningar, tag kontakt – vi hjälper!

Ersättningar som betalas ut med stöd av patientskadelagen

Typiska patientförsäkringsanspråk relaterade till patientskada är:

inkomstbortfall under sjukdom

rehabiliteringskostnader

ersättning för tillfälliga olägenheter

ersättning för bestående kosmetisk skada

ersättning för bestående skada

sjukpension

medicinska och andra utgifter (t.ex. hjälpmedel, ökade hushållskostnader etc.)

ersättning för underhållsbortfall

begravningskostnader

TJÄNSTER

Förutom patientskadeärenden handlägger vår byrå även

Trafikskada

Trafikförsäkringen ersätter person- och egendomsskador som orsakats andra till följd av trafikolycka. Även föraren och passagerarna i Ditt eget fordon får också ersättning för sina personskador.

Läkemedelsskada

Med läkemedelsskada avses kroppssjukdom eller kroppsskada eller med dem jämställbar allvarlig psykisk sjukdom, som sannolikt förorsakats av läkemedel som den skadelidande använt.

GRATIS TELEFONRÅDGIVNING

Behöver du råd? Våra erfarna jurister ger råd i personskadeärenden