Patientskada | Helsingin Perhejuridiikka Oy

PATIENTSKADA

Utövandet av hälsovård medför alltid risker. Den givna vården leder inte alltid till det önskade slutresultatet och ibland medför vården t.o.m. skador för patienten. Patientskador är huvudsakligen felbehandlingar. Största delen av fallen är olyckor som har uppstått då patienten undersökts, vårdats eller fått behandling. En skada kan till exempel vara en komplikation efter en operation, såsom en nervskada eller en försenad sjukdomsdiagnos, som sannolikt skulle ha kunnat undvikas om man hade agerat annorlunda.

Vanliga patientskador är bland annat

 • fel i samband med givandet av vård
 • fel diagnos
 • försummandet av vård
 • bristfällig patientinformation
 • fördröjning av diagnos
 • skador till följd av fel i sjukvårdsutrustning
 • skada till följd av brand i behandlingsrum eller sjukvårdsapparatur
 • skada till följd av olycksfall vid givandet av vård eller sjukhustransport
 • oskälig skada som förorsakats av undersökning, behandling, vård eller någon annan motsvarande åtgärd, oberoende av om skadan hade kunnat undvikas genom ett annat förfarande.
 • arbetsoförmåga och behov av omskolning
 • läkemedelsskada

BEHANDLING AV PATIENTSKADOR

Om ersättningar för patientskador ansöks i första hand från Patientförsäkrings- centralen. Därefter handläggs ärendet vid Patientskadenämnden som på begäran av patienten, patientförsäkringscentralen eller vårdanstalten avger rekommendationer till avgörande i enskilda fall. Det är även möjligt att överföra ett patientskadeärende till tingsrätten för avgörande.

Ni kan söka ersättning från patientförsäkringen genom att skicka en fritt formulerad ansökan till Patientförsäkringscentralen eller genom att fylla i en elektronisk skadeanmälan som finns på Patientförsäkringscentralens hemsida (www.pvk.fi).

Ifall Patientförsäkringscentralens beslut är nekande eller om ärendet förutsätter specialkunnande i skadeståndsrätt och patientskador, rekommenderar vi att Ni utan dröjsmål vänder Er till Finlands Patientjurister, innan en begäran om rekommendation till avgörande inlämnas till Patientskadenämnden. Vi hjälper Er att välja det bästa förfarandet för att uppnå det bästa möjliga slutresultatet.

Finlands Patientjurister har kontakter till läkare inom olika specialområden vilka på begäran kan avge sakkunnigutlåtanden vid handläggningen av Ert ärende.

De i Patientskadenämnden eller de av en rättegång föranledda kostnaderna ersätts vanligen från hemförsäkringens rättskyddsförsäkring.

Ifall Ni misstänker att Ni har åsamkats en ersättningsbar patientskada, eller om Ni är missnöjd med Patientförsäkringscentralens ersättningar, tag kontakt – vi hjälper!

Förutom patientskadeärenden handlägger vår byrå även